Sprawdź, jaka ulga podatkowa ci przysługuje!

Do końca kwietnia mamy czas na złożenie deklaracji podatkowych. To okazja do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, dzięki którym podatek dochodowy może być znacznie niższy. Sprawdź, czy spełniasz warunki do skorzystania z którejś z ulg.

Ulga podatkowa polega na odliczeniu od dochodu lub od podatku określonej kwoty. Warto pamiętać, że większe korzyści finansowe przynosi ta druga opcja, ponieważ ulgi obniżające dochód wpływają jedynie na wysokość podstawy opodatkowania.

Ulgi obniżające dochód

 

 

Ulga rehabilitacyjna. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczenie dotyczy niepełnosprawnego podatnika lub podatnika, który utrzymuje osoby niepełnosprawne.

Darowizny. Od dochodu uzyskanego w roku podatkowym można odliczyć kwotę darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła oraz na cele krwiodawstwa. Aby skorzystać z odliczenia, należy posiadać dowód wpłaty na rzecz obdarowanej instytucji lub oświadczenie o przyjęciu darowizny innej niż pieniężna. Osoby oddające krew otrzymają możliwość odliczeń różnej wysokości, która waha się w zależności od rodzaju donacji (poszczególnych składników krwi).

Ulga internetowa. Odliczenie to dotyczy podatników, którzy korzystają z dostępu do sieci prywatnie, w wysokości do 760 zł rocznie. Z odliczenia można skorzystać przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Podstawą do skorzystania są zapłacone faktury, wystawione na dane podatnika.

Składka IKZE. Od podstawy opodatkowania można odliczyć kwoty wpłat na IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Dotyczy to podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ryczałtem ewidencjonowanym i liniowo. Składki mogą być odliczane z tytułu umów o pracę, dzieło, zlecenie, jak i działalności gospodarczej.

Ulga na badania i rozwój. Koszty działalności badawczo-rozwojowej mogą odliczyć od podstawy opodatkowania osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Dotyczy ona również jednostek, które prowadzą pełne księgi podatkowe.

Ulgi obniżające podatek

 

 

Ulga prorodzinna. Ulga podatkowa na dzieci przysługuje za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Dotyczy dzieci małoletnich oraz dzieci uczących się lub studiujących do ukończenia 25. roku życia. Nie ma limitów wieku wobec dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Składki zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej ustalenia. W rozliczeniu rocznym można odliczyć 7,75% podstawy jej ustalenia. Składki muszą być faktycznie zapłacone.

Ulga abolicyjna. Ta ulga podatkowa inaczej nazywana jest „ulgą na powrót” i dotyczy osób pracujących za granicą. Polega ona na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi dopłacanemu w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających rozliczeniu w Polsce.

Więcej informacji na temat ulg podatkowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Ulgi: https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty. Dodatkowe wskazówki na temat rozliczeń znajdują się na stronach portalu https://obywatel.gov.pl, służącego do przesyłania wniosków i pobierania zaświadczeń z urzędów online.

Jak skorzystać z ulg podatkowych?

Aby skorzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym w bieżącym roku, należy spełnić warunki do ich stosowania w roku minionym. Trzeba też posiadać pełną dokumentację, która to udowodni.  Osoby, które rozliczają się na deklaracji PIT 37 umieszczają informacje o odliczeniach na załączniku PIT O.