Polityka prywatności

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest ERIF BIG S.A., z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000 182 408, kapitał zakładowy 4.600.000 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-27-53-128, REGON: 015 61 35 73 spółka należąca do Grupy Kapitałowej KRUK.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wypełnienie formularzy kontaktowych jest równoznaczne ze zgodą na ich umieszczenie w bazie danych Grupy Kapitałowej KRUK, S.A., tj. ERIF BIG S.A. oraz KRUK S.A., a także przetwarzanie i wykorzystywanie do promowania działalności wymienionych podmiotów. Zaakceptowanie tego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.

Informujemy również, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@erif.pl.

Jako administrator danych osobowych, dbamy o ich bezpieczeństwo, w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. ERIF BIG S.A. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Administrator danych oświadcza również, iż dołoży starań, aby zapewnić Usługobiorcom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Jednocześnie administrator danych oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.