Data publikacji:

Warto wiedzieć, jak sprawdzić listę dłużników

Dowiedz się, czy w biurze informacji gospodarczej ERIF znajdują się informacje gospodarcze na Twój temat lub na temat dowolnie wybranej przez Ciebie firmy.

Bazy biur informacji gospodarczej, zwane potocznie listami dłużników, zawierają m.in. dane o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych gromadzone, przechowywane oraz udostępniane na podstawie zapisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, nr 81, poz. 530). Jednym z pięciu działających w Polsce BIG-ów jest ERIF BIG S.A. Jest on jedynym biurem, którego wielkość i struktura bazy danych jest regularnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta. Dzięki temu korzystający z Systemu ERIF klienci mają dostęp do aktualnej, rzetelnej informacji o nieuregulowanych płatnościach oraz o sumiennie spłaconych zobowiązaniach, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Dlatego jeśli nie wiesz, jak sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem, powinieneś skorzystać właśnie z bazy biura informacji gospodarczej.

Kogo sprawdzisz na liście dłużników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsumenci mogą sprawdzać w biurach informacji gospodarczej samych siebie oraz przedsiębiorców. Jeżeli nie jesteś pewien, czy firma, z którą chcesz nawiązać współpracę, jest godna zaufania i zastanawiasz się, jak sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem – zajrzyj do danych ERIF. Musisz jednak mieć na uwadze, że nie ma takiej możliwości, by osoba fizyczna zweryfikowała inną osobę fizyczną. Sprawdzenie dłużnika jest w tym wypadku niemożliwe. Takie uprawienie zostało przyznane jedynie podmiotom gospodarczym, które współpracują z BIG-iem oraz posiadają upoważnienie konsumenta do weryfikacji informacji gospodarczych na jego temat. Warto pamiętać, że takie upoważnienie ma swój termin ważności i obowiązuje nie dłużej niż 30 dni. Podpisujemy je przykładowo, starając się o kredyt w banku.

Kiedy można zostać dopisanym do bazy ERIF?

Jeśli dług został potwierdzony umową, fakturą lub innym dokumentem prawnym, a od terminu płatności upłynęło minimum 30 dni, to na listę dłużników może trafić konsument, którego zadłużenie wyniosło minimum 200 zł oraz przedsiębiorca, który zalega z zapłatą kwoty wynoszącej minimum 500 zł. Przed dopisaniem dłużnika do ERIF wierzyciel musi jednak spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest obowiązek wysłania do dłużnika listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu tego biura, na miesiąc przed terminem wpisu. Na takich zasadach na listę dłużników mogą dopisywać jedynie przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy dług jest potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą opatrzonymi klauzulą wykonalności, nie ma ograniczeń kwotowych dotyczących dopisania informacji o zadłużeniu. Wystarczające w tym przypadku będzie wysłanie dłużnikowi listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu tego biura, na 14 dni przed dokonaniem wpisu. Dopisując dłużnika do bazy ERIF należy przekazać dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie. W ten sposób do biura informacji gospodarczej ERIF mogą zostać dopisani zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Wierzycielem w tym przypadku może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

 

Brakuje Ci pomysłu, skąd wziąć pieniądze na spłatę zadłużenia? Poniższa grafika prezentuje kilka sposobów i zasad, które zastosowane w praktyce, znacznie przyspieszą wyjście z długów.

 

Jak sprawdzić listę dłużników?

Aby móc sprawdzić dłużnika lub informacje gospodarcze na własny temat lub na temat przedsiębiorców w ERIF BIG S.A., niezbędna jest darmowa rejestracja w serwisie infoKonsument.pl. Sprawdzanie siebie wymaga dokonania pełnej aktywacji konta, co jest podyktowane troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych. Sprawdzenie przedsiębiorcy jest możliwe nawet przy niepełnej aktywacji konta. Wystarczy znać numer NIP firmy.

 

Dowiedz się, jak sprawdzać swoje zadłużenie, korzystając z usługi sprawdzania siebie w ERIF BIG S.A. >>>

Dowiedz się, jak sprawdzać zadłużenie firmy, korzystając z usługi sprawdzania przedsiębiorcy w ERIF BIG S.A. >>>

Drogi Kliencie,

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: biuro@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A. V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką zwróciłeś/-aś się do nas, nie dłużej niż:
• okres zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
• 5 lat dla zapytań sklasyfikowanych jako reklamacje,
• 1 rok dla pozostałych zapytań.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt pod adresem e-mail: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:

– imię,

– nazwisko,

– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A.

V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO – masz prawo:

• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,

Możesz także żądać:

• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne

• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl

• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.