Data publikacji:

Warto wiedzieć, jak sprawdzić listę dłużników

Dowiedz się, czy w biurze informacji gospodarczej ERIF znajdują się informacje gospodarcze na Twój temat lub na temat dowolnie wybranej przez Ciebie firmy.

Bazy biur informacji gospodarczej, zwane potocznie listami dłużników, zawierają m.in. dane o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych gromadzone, przechowywane oraz udostępniane na podstawie zapisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, nr 81, poz. 530). Jednym z pięciu działających w Polsce BIG-ów jest ERIF BIG S.A. Jest on jedynym biurem, którego wielkość i struktura bazy danych jest regularnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta. Dzięki temu korzystający z Systemu ERIF klienci mają dostęp do aktualnej, rzetelnej informacji o nieuregulowanych płatnościach oraz o sumiennie spłaconych zobowiązaniach, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Kogo sprawdzisz na liście dłużników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsumenci mogą sprawdzać w biurach informacji gospodarczej samych siebie oraz przedsiębiorców. Nie ma takiej możliwości, by osoba fizyczna zweryfikowała inną osobę fizyczną. Takie uprawienie zostało przyznane jedynie podmiotom gospodarczym, które współpracują z BIG-iem oraz posiadają upoważnienie konsumenta do weryfikacji informacji gospodarczych na jego temat. Warto pamiętać, że takie upoważnienie ma swój termin ważności i obowiązuje nie dłużej niż 30 dni. Podpisujemy je przykładowo starając się o kredyt w banku.

Kiedy można zostać dopisanym do bazy ERIF?

Jeśli dług został potwierdzony umową, fakturą lub innym dokumentem prawnym, a od terminu płatności upłynęło minimum 60 dni, to na listę dłużników może trafić konsument, którego zadłużenie wyniosło minimum 200 zł oraz przedsiębiorca, który zalega z zapłatą kwoty wynoszącej minimum 500 zł. Przed dopisaniem dłużnika do ERIF wierzyciel musi jednak spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest obowiązek wysłania do dłużnika listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu tego biura, na 30 dni przed terminem wpisu. Na takich zasadach na listę dłużników mogą dopisywać jedynie przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy dług jest potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą opatrzonymi klauzulą wykonalności, nie ma ograniczeń kwotowych dotyczących dopisania informacji o zadłużeniu. Wystarczające w tym przypadku będzie wysłanie dłużnikowi listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu tego biura, na 14 dni przed dokonaniem wpisu. Dopisując dłużnika do bazy ERIF należy przekazać dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie. W ten sposób do biura informacji gospodarczej ERIF mogą zostać dopisani zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Wierzycielem w tym przypadku może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. 

Jak sprawdzić listę dłużników?

Aby móc sprawdzić informacje gospodarcze na własny temat lub na temat przedsiębiorców w ERIF BIG S.A., niezbędna jest darmowa rejestracja w serwisie infoKonsument.pl. Sprawdzanie siebie wymaga dokonania pełnej aktywacji konta, co jest podyktowane troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych. Sprawdzenie przedsiębiorcy jest możliwe nawet przy niepełnej aktywacji konta. Wystarczy znać numer NIP firmy.

 

Dowiedz się, jak sprawdzać swoje zadłużenie, korzystając z usługi sprawdzania siebie w ERIF BIG S.A. >>>

Dowiedz się, jak sprawdzać zadłużenie firmy, korzystając z usługi sprawdzania przedsiębiorcy w ERIF BIG S.A. >>>