Informacja negatywna

Co to jest informacja negatywna?

Negatywna informacja gospodarcza to dane o zadłużeniu firm lub osób fizycznych, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Biuro informacji gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i udostępnia negatywne informacje gospodarcze na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Kto i kiedy może dopisać informację negatywną na Twój temat?

Informacja negatywna może zostać dopisana do ERIF BIG S.A., jeśli Twój dług wynika z nieuregulowanych płatności dotyczących zawartej przez Ciebie umowy, wystawionej faktury lub innego dokumentu prawnego.

Wierzyciel, którym jest Twój usługodawca, może dopisać informacje do bazy ERIF, jeśli kwota zaległych należności wynosi minimum 200 zł, a od terminu płatności upłynęło minimum 30 dni. Wierzyciel ma obowiązek powiadomić Cię o zamiarze umieszczenia Twoich danych w biurze informacji gospodarczej na miesiąc przed terminem dokonania wpisu.

W przypadku, gdy dług został potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą z klauzulą wykonalności, warunki te nie obowiązują. Wierzyciel, którym może być w takim przypadku zarówno firma, jak i osoba fizyczna, musi jedynie dostarczyć Ci pismo zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej na 14 dni przed dokonaniem wpisu.

Dopisując dłużnika do biura informacji gospodarczej ERIF wierzyciel przekazuje dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Czym skutkuje negatywna informacja?

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki weryfikuje wiarygodność płatniczą swoich klientów i kontrahentów. Negatywny wpis do bazy ERIF może utrudnić Ci dostęp do m.in.:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu
 • zakupu innych usług abonamentowych

Dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, nie zwlekaj i skontaktuj się z wierzycielem. Zawierając ugodę, masz szansę stopniowo uregulować swoje zaległości płatnicze i uniknąć negatywnych konsekwencji.

Sprawdź, czy w bazie ERIF znajdują się negatywne informacje gospodarcze na Twój temat >>>

Dowiedz się, czy w ERIF BIG S.A. znajdują się negatywne informacje gospodarcze na temat przedsiębiorcy, z którym planujesz nawiązać współpracę >>>

Co zrobić, jeśli otrzymasz wezwanie do zapłaty?
 1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
 2. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty, aby uniknąć dopisania informacji negatywnej do biura informacji gospodarczej ERIF. Jeśli zaszła pomyłka i to nie Ty zaciągnąłeś zobowiązania, to wyjaśnij sytuację.
 3. Spłacaj zobowiązanie zgodnie z ustalonymi warunkami – zadbaj o terminowe wpłaty, aby odbudować zaufanie wierzyciela.
 1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
 2. Zarejestruj się w serwisie infoKonsument.pl i sprawdź bieżący stan zadłużenia.
 3. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty zobowiązania.
 4. Pobierz Raport na swój temat udostępniany w tym biurze/biurach i zweryfikuj dane, które zostały dopisane.
 5. Pobierz Raport z Rejestru Zapytań i sprawdź, kto sprawdzał informacje na Twój temat i otrzymał dane o niespłaconym zobowiązaniu.
 6. Wierzyciel jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od spłaty części lub całości zobowiązania aktualizować przekazane do biura informacje. Spłacone zobowiązania są usuwane z bazy biura informacji gospodarczej.

Dzień bez Długów

17 listopada obchodzimy Dzień bez Długów. To dobry moment na ocenę swojej sytuacji finansowej. To także dobry impuls do oddania drobnych, nawet najmniejszych kwot pożyczonych od rodziny czy znajomych.

Dzień bez Długów to okazja do poznania przyczyn problemów finansowych i promowania odpowiedzialnego podejścia do spłacania długów. Cała akcja jest również częścią kampanii edukacyjnej „Nasze Długi”, której organizatorem jest Grupa KRUK. W Dniu bez Długów można nauczyć się jak wyjść z zadłużenia oraz jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Akcja równolegle odbywa się w Rumunii, a 15 listopada także w Czechach i Słowacji.

Podstawą świadomego zarządzania finansami jest dostęp do aktualnych informacji gospodarczych na nasz temat. W tym celu zachęcamy wszystkich do korzystania z usługi „Sprawdzania siebie” dostępnej w serwisie infoKonsument.pl. Raport na własny temat zawiera dane wierzyciela, które pozwalają na nawiązanie dialogu między stronami i możliwość uregulowania niespłaconych należności. Dzięki temu możliwe będzie usunięcie informacji negatywnej w biurze informacji gospodarczej ERIF.

Z okazji Dnia bez Długów obecni oraz nowi użytkownicy serwisu infoKonsument.pl mają okazję co roku skorzystać z dedykowanych promocjiNie musisz jednak czekać na listopad! Raz na 6 miesięcy możesz sprawdzić informacje na swój temat zupełnie za darmo! Załóż bezpłatne konto w serwisie i zacznij już dziś swoje świadome zarządzanie finansami.

Drogi Kliencie,

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: biuro@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A. V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką zwróciłeś/-aś się do nas, nie dłużej niż:
• okres zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
• 5 lat dla zapytań sklasyfikowanych jako reklamacje,
• 1 rok dla pozostałych zapytań.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt pod adresem e-mail: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:

– imię,

– nazwisko,

– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A.

V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO – masz prawo:

• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,

Możesz także żądać:

• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne

• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl

• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.