ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Serwis przygotowany z myślą o Tobie

Osoby fizyczne mogą korzystać z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej za pośrednictwem dedykowanego serwisu infoKonsument.pl. Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji konta w serwisie otrzymasz dostęp do jedynej w Polsce bazy informacji gospodarczych, która jest regularnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta.

Masz prawo wiedzieć - korzystaj z tego prawa

Partnerzy

Zadaniem ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest nie tylko umożliwienie wymiany informacji gospodarczych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, ale także poprawa świadomości, edukacja i wskazywanie rozwiązań, które pomogą w ich rozwoju. Cieszymy się, że są instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, które popierają nasze inicjatywy.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców, powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w ZPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w ZPF (wcześniej KPF). Pełna treść ZDP dostępna jest pod tym linkiem. Co więcej, ERIF otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych Biura z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Każda osoba, która uzna, że ERIF BIG S.A. naruszyła jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

 

 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 60 branżowych i regionalnych związków i pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3750 firm, zatrudniających ponad 700000 pracowników.  PKPP Lewiatan reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 2500 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych, przygotowali też wiele własnych projektów legislacyjnych. Lewiatan stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura konfederacji we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich, wspierani przez grono wybitnych specjalistów. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

Lewiatan posiada status partnera społecznego, dzięki temu ma prawo:

  • opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców
  • opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców
  • występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców.

 

Konfederacja opracowuje także własne reprezentatywne badania kondycji firm z sektora MSP, bada też kondycję m.in. innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Badania te pozwalają na analizę i ocenę trendów rozwoju polskiej gospodarki. Lewiatan wskazuje również największe bariery prowadzenia biznesu w Polsce (w „Czarnej liście barier”) i działa na rzecz ich usunięcia.  Jako związek pracodawców na poziomie ogólnokrajowym ma również prawo do uczestniczenia w sporach zbiorowych i podpisywania układów zbiorowych pracy.

ERIF pracuje zdalnie