Kontakt

Dane kontaktowe

Adres główny

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Siedziba ERIF BIG S.A. znajduje się w Błękitnym Wieżowcu.

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 526-27-53-128

KRS: 0000 182 408

REGON: 015613573

Kapitał zakładowy: 4.600.000 PLN wpłacony w całości

Formularz kontaktowy