Bezpieczne wakacje to podstawa!

Jednak, gdy nie wszystko wygląda jak w katalogach reklamowych wykorzystaj, bezpłatną poradę prawną i ciesz się urlopem.

 

Zakres porad prawnych:

 

Prawo cywilne, ogólne:

 • zasady ogólne prawa cywilnego,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • formy czynności prawnych,
 • nieważność lub bezskuteczność czynności prawnych,
 • wady oświadczeń woli,
 • pełnomocnictwo,
 • przedawnienie.

Prawo pracy:

 • zagadnienia ogólne indywidualnego prawa pracy,
 • rodzaje umów o pracę, ich elementy oraz forma,
 • wypowiadanie i rozwiązywanie umów oraz roszczenia z tego tytułu,
 • zakaz dyskryminacji,
 • ochrona wynagrodzenia za pracę,
 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • mobbing,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność porządkowa,
 • odpowiedzialność za szkodę,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone,
 • czas pracy i nadgodziny,
 • urlopy,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Prawo spadkowe:

 • zasady dziedziczenia,
 • niegodność dziedziczenia,
 • testamenty i zapisy,
 • zachowek,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe.

Prawo rzeczowe i mieszkaniowe:

 • umowy deweloperskie,
 • umowy nabycia nieruchomości,
 • zasiedzenie,
 • służebności,
 • współwłasność,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zastawy i hipoteki,
 • ochrona praw lokatorów,
 • stosunki sąsiedzkie.

Prawo cywilne:

 • właściwość sądu,
 • wyłączenie sędziego,
 • pełnomocnictwa procesowe,
 • koszty procesu,
 • pomoc prawna z urzędu,
 • zasady sporządzania pism procesowych, w tym pozwów,
 • zasady doręczeń pism w toku postępowania,
 • rozprawy sądowe,
 • zasady obliczania terminów procesowych,
 • zawieszenie postępowania,
 • mediacje,
 • postępowanie dowodowe,
 • wyroki i nakazy zapłaty,
 • środki odwoławcze oraz nadzwyczajne środki odwoławcze,
 • specyfika spraw rozwodowych,
 • specyfika spraw z zakresu prawa pracy oraz prawa zabezpieczeń społecznych,
 • zasady ogólne dotyczące postępowań nieprocesowych,
 • postępowanie o zniesienie współwłasności,
 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • postępowania spadkowe,
 • wykaz i spis inwentarza,
 • zabezpieczenie roszczeń.

Prawo zobowiązań:

 • zasady ogólne prawa zobowiązań,
 • odsetki,
 • odpowiedzialność solidarna,
 • klauzule niedozwolone,
 • umowy przedwstępne,
 • zaliczki i zadatki,
 • odstąpienie od umowy,
 • odpowiedzialność za szkodę,
 • zadośćuczynienie,
 • kary umowne,
 • sprzedaż konsumencka,
 • rękojmia i gwarancja,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • najem i dzierżawa,
 • użyczenie,
 • pożyczka,
 • umowa zlecenia,
 • ubezpieczenia,
 • darowizny.

Prawo rodzinne:

 • zawarcie małżeństwa,
 • małżeńskie ustroje majątkowe,
 • ustanie małżeństwa,
 • ustalenie ojcostwa,
 • władza rodzicielska,
 • adopcja,
 • alimenty,
 • opieka na małoletnim lub ubezwłasnowolniony.


Wakacje w Polsce 2018

 
 
36% planujących wakacje zamierza je spędzić w Polsce, z czego tylko 17% organizuje je samodzielnie. Urlop swój 31% osób powierzy Touroperatorom. 

Na dzień 11.06.2018 w bazie ERIF BIG S.A. znajduje się 2258 organizatorów wycieczek z informacją negatywną lub pozytywną o łącznej wartości zadłużenia wynoszącej 9 278 930,84.

 

 

 

 

 

 

 

___________
Mapa: Liczba spraw dotyczących organizatorów wycieczek znajdujących się w bazie ERIF BIG S.A. w podziale na województwa. 

Źródło:

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1067 osób, dobranej z panelu Ariadna. Termin realizacji: 15-16 czerwca 2018. Metoda: CAWI.

 

 

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.