Do kiedy rozliczyć PIT? Pełna lista formularzy z datami

Czas na złożenie większości formularzy PIT mija z końcem kwietnia. Niektóre z nich należy przesłać do urzędów skarbowych jeszcze wcześniej. Warto pamiętać o tych terminach, ponieważ konsekwencje ich niedotrzymania są dość nieprzyjemne – oprócz utraty możliwości skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, spóźnialskim grożą kary finansowe.

Poniższa lista wymienia poszczególne rodzaje formularzy PIT, a także wskazuje, w jakich przypadkach należy się nimi rozliczać i do kiedy należy je złożyć.

 

 

PIT- 16A

PIT-16 składa podatnik opodatkowany ryczałtowo, na podstawie karty podatkowej. Formularz ten jest deklaracją wysokości składek na ubezpieczenie, zapłaconych i odliczanych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Nie zawiera on informacji o przychodach. PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.

PIT-19A

PIT-19A składany jest przez osoby duchowne, otrzymujące zapłatę za pełnione funkcje duszpasterskie, przy czym za osobę duchowną uznaje się duchownego kościoła lub związku wyznaniowego mającego uregulowaną sytuację prawną. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. Termin na złożenie PIT-19A mija 31 stycznia.

PIT-28

PIT-28 składany jest przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz przez osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia. Osoby, które chcą rozliczać się ryczałtem, muszą jednak złożyć zawiadomienie o wyborze takiej formy opodatkowania do 20 stycznia lub jeśli rozpoczęły działalność w roku podatkowym – w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z kolei osoby, które uzyskały pierwszy dochód z tytułu umów najmu lub innych o podobnym charakterze, muszą złożyć takie oświadczenie do 20 dnia następnego miesiąca lub do końca roku, jeśli przychód uzyskały w grudniu.

PIT-40A

PIT-40A wystawiany jest przez ZUS lub KRUS, który przesyła deklarację do podatnika oraz urzędu skarbowego. Jeśli podatnik nie uzyskuje żadnych innych przychodów niż renta lub emerytura, nie ma potrzeby, by składał dodatkową deklarację do urzędu. ZUS ma obowiązek przesłać ją do końca lutego. Jeśli jednak podatnik posiada inne źródła przychodów lub chce skorzystać z ulg podatkowych albo rozliczyć się z małżonkiem, PIT-40A złoży samodzielnie . PIT-40A stanowi w takim przypadku informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego stanowiącą podstawę do samodzielnego wykazania i rozliczenia wszystkich uzyskanych dochodów w odpowiedniej deklaracji podatkowej.

PIT-36

PIT-36 służy do rozliczenia zarobków z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Na formularzu tym wykazuje się również dochody z najmu i umów o podobnym charakterze, odpłatnego zbycia rzeczy, przychodów z zagranicy oraz tych przychodów, od których podatnik sam odprowadzał zaliczki na podatek. PIT-36 należy rozliczyć do 30 kwietnia.

PIT-36L

PIT-36L składają podatnicy, uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy rozliczają się liniowo, czyli za pomocą podatku liniowego 19%. Dotyczy to działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne jak i wspólników jako osoba fizyczna lub wspólnik spółek osobowych. Aby skorzystać z takiej formy rozliczeń, należy jednak wcześniej złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Termin na jego złożenie mija 20 stycznia. Wystarczy jednokrotne złożenie oświadczenia, nie trzeba ponawiać go co roku. Czas na złożenie PIT-36L mija 30 kwietnia.

PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest jednym z najpopularniejszych formularzy używanych do rozliczenia z urzędem skarbowym. Wypełniają go osoby, których jedyne przychody pochodzą ze źródeł takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura lub renta i opodatkowane są według skali podatkowej. Termin na złożenie PIT-37 mija z końcem kwietnia.

PIT-38

PIT-38 składają głównie osoby, które uzyskiwały dochody osiągnięte poza działalnością gospodarczą, z tytułu zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółkach. Podstawą do wypełnienia tego formularza jest często PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie. Deklarację o przychodach z tego źródła należy złożyć do 30 kwietnia.

PIT-39

Formularz PIT-39 służy do rozliczenia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych do nieruchomości, jeśli nie nastąpiły w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Termin na złożenie deklaracji PIT-39 mija 30 kwietnia.

PIT na ostatnią chwilę – jaką formę rozliczenia wybrać?

Deklarację PIT można złożyć na kilka sposobów: osobiście odwiedzając urząd skarbowy, wysyłając ją za pośrednictwem operatora publicznego Poczty Polskiej albo przez Internet. Inną równorzędną formą złożenia deklaracji rocznej jest:

  1. złożenie jej w polskim urzędzie konsularnym;
  2. złożenie w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku – dotyczy żołnierza lub członka załogi statku morskiego;
  3. złożenie w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności;
  4. złożenie w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej.

Osoby, które zdecydują się na rozliczenie w ostatniej chwili (np. w dniu, w którym przypada ostateczny termin złożenia PIT) powinny pamiętać, że urzędy czynne są tylko do określonej godziny, a w tym okresie często pojawiają się w nich kolejki. Pewnym ratunkiem są czynne całodobowo poczty, ponieważ za datę złożenia PIT uznaje się datę stempla pocztowego. Warto przy tym zachować potwierdzenie nadania, które będzie świadczyć o dopełnieniu obowiązku podatkowego. Jeszcze wygodniejsze jest przesłanie PIT przez Internet – czas na to mija ostatniego dnia wskazanego terminu o 23:59. Potwierdzeniem w tym przypadku jest plik UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), który należy zachować na wypadek kontroli.

Więcej informacji na temat kwestii podatkowych można uzyskać w portalu https://obywatel.gov.pl, pozwalającym również na wygodne załatwianie spraw urzędowych przez internet.